Formandsberetning i PULS den 24. april 2021.

Kære alle sammen.

Dette er min syvende beretning som formand for Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmer og ikke medlemmer, som har støttet økonomisk og takke vores partnere i og uden for bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over, at projektets arbejde er respekteret både i Tanzania og i Danmark. PULS har et stabilt medlemstal med ca. 400 i hele landet, desuden støtter to danske kirker i Sydslesvig. PULS har en sund økonomi takket være mange sponsorer blandt andet, Sct. Nicolai Genbrug i Rønne, Sooptemisterne i Ikast og Videbæk Kristne Friskole. Mange enkeltpersoner har givet store gaver.

Centerskolen i Sakina (HSH) 2020 har været et vanskeligt år for HSH skolen. To ledende medarbejdere er blevet afskediget og retsforfulgt på grund af økonomisk svindel. Men deres adfærd har også påvirket skolens drift og antallet af elever. Skolen fik i 2018 ny bestyrelse, ny koordinator og ny regnskabsfører, som vi håber kan løse problemerne. Den nye bestyrelse har flyttet kostskoleelever væk fra lejede lokaler ind på skolens grund i nogle ombyggede lokaler. Skolen sparer dermed penge på lønudgifter og drift, da det er billiger at drive ét sted frem for to steder. Skolen har været i stand til at tiltrække 2 volontører, Vilfred fra Tyskland der er elektrikerlærer med speciale i solenergi. Han har hjulpet med udarbejdelse af korte kurser vedr. solenergi. Lisa Parker fra USA har hjulpet til i computerklassen i biblioteket og på kontoret. Det har fungeret godt.

Udenrigsministeriet og DMRU har sammen med den lokale revisor afsluttet svindelsagen og sendt den videre til politiet. PULS fik nogle af de udlæg, vi har haft, dækket af DMRU, hvilket vil fremgå af regnskabet for 2020. PULS støtter stadigt skolen med skolepenge til 40 fattige elever. Vi håber det bedste for dem.

Majengo House – Teddys School har nu haft sit femte år som en selvstændig organisation. Teddy og regnskabsføreren Betty har hvert kvartal redegjort for aktiviteterne på skolen og skolens økonomi. Vi ved således, hvad de indsamlede midler er brugt til og hvad, der er tilbage. Da en del af caretakerne har HIV eller AIDS bruger de ofte penge på medicin, hospitalsbehandling og transport. På skolen bruger de penge til mad til eleverne og vedligehold af bygningerne. Videbæk Kristne Friskole har indsamlet skolesager til eleverne og et større beløb til Teddys sociale fond, hvilket de er meget glade for. Sooptemisterne i Ikast støtter også den sociale fond.

FGM projektet, der nu hedder FAYOWODO (2019 – 2021), er et projekt, der bygger på indhøstede erfaringer fra de foregående projekter. Dette projekt er langt større end de foregående med 16 grupper. 8 grupper i Longido og 8 grupper i Babati. 345 kvinder har fået undervisning. Desuden er der dannet flere kommitterer med lokale ledere, regeringsembedsmænd, præster og biskopper. Alle grupper får undervisning i VSLA spare låne forhold, hvilket vi erfaringsmæssigt ved, er meget motiverende for deltagerne. Gruppernes udvikling bliver fulgt nøje. Fremmødet bliver registreret ligesom hvor mange penge, de sparer op, hvad de tager i rente, tilbagebetaling af lån, ledelse, hvilke emner grupperne er blevet undervist i, antal måltider om dagen, husdyr, handikap, alder m.m. På den måde kan man følge de enkelte deltagere og justere efter behov. Alle grupper er tilmeldt SAVIX, der er en overbygning på VSLA. Grupperne får således mulighed for at sammenligne sig med andre tilsvarende grupper i deres eget land og i andre lande.

På grund af de gode resultater overvejer vi at søge om en fortsættelse af projektet, så vi kan konsolidere og bruge de opbyggede kompetencer i lokalområdet.

KIWAKKUKI (2020 – 2024). PULS har fået bevilget et nyt landbrugsprojekt i et område kaldet Siha. Projektet er bevilget af CISU og det bygger på de indhøstede erfaringer fra Old Moshi, Rombo og Mamsera, tidligere DMRU projekter. Det nye projekt bygger stadigt på ”bonde til bonde oplæring” med indbygget spredningseffekt. Planen er at opbygge 40 nye grupper med 35 deltagere i hver i løbet af en 4-årig periode.

Sideløbende med det store landbrugsprojekt har PULS finansieret et etårigt projekt, som går ud på at reparere og forlænge eksisterende vand kanaler så vandspild undgås. Bønderne udfører arbejdet, de lærer om opsamling af regnvand fra hustage, grøftegravning samt jordvolde, der følger konturerne, så erosion undgås. Vi har fået tilsagn fra de lokale myndigheder om, at de vil støtte projektet med lokale penge og mandskab. Det må man da kalde civilsamfunds udvikling. Projektet modvirker også klimaforandringer og er bæredygtigt.

Landbrugsprojekt i Likamba (September 2016 – august 2020) Dette projekt må siges, at være særdeles vellykket, der er nu 12 velfungerende RIPAT grupper, der er uddannet 128 superfarmere og 4 regerings landbrugskonsulenter. Der er oprettet 12 VSLA grupper med 345 deltagere, der til sammen har opsparet, hvad der svarer til 110.000 d.kr. Dette er meget over det forventede resultat, da netop dette område var ekstremt fattigt, da PULS først hjalp med symaskiner, en vandtank til opsamling af regnvand og penge til en kirke. På de 18 år, der er gået, er der sket en transformation i hele området. De 8 grupper har oprettet en andelsforening, så grupperne kan blive registreret af myndighederne og kan oprette deres egen bankkonto. Projektet er evalueret i 2020. Det viste sig, at der var ubrugte 70.000 kr, så projektet er ikke endeligt afsluttet, men bliver afsluttet inden årets udgang.

Solar choker. PULS har etableret et lille pilotprojekt i samarbejde med Henrik Kähler. Han havde ideerne og PULS havde kontakterne. Målet var at udvikle et solkomfur, der er så attraktivt for befolkningen, at mange vil udskifte bål med sol, hvilket er bedre både for deres helbred, miljø og økonomi. I samarbejde med lokale afprøves den nye teknologi, så modellen kan tilpasses og fremstilles til lokale forhold.

Afslutning. Vi arbejder fortsat på at nedbringe vores udgifter til trykning af nyhedsbreve og porto. Det har været en rigtig god hjælp, at vi har fået så mange nye email adresser. Bestyrelsen i PULS vil gerne rose vores medlemmer for, at mange af jer har fulgt vores opfordring til at sende kontingent og gaver mere spredt over året. Det har lettet arbejdet for de bestyrelsesmedlemmer, der holder styr på regnskabet og indberetning til skat. Tak for det. På grund af de øgede krav til bankerne og myndighederne om mere kontrol, og da gennemsnitsalderen i PULS Bestyrelsen er lidt over 70 år, vil vi gerne opfordre interesserede yngre personer til at deltage og eventuelt lade sig vælge ind i bestyrelsen. Det kan være en fordel at have nogen indsigt i og interesse for ulandsproblematikker og kendskab til engelsk. Det kan tage tid at blive oplært til at kende vores kontakter, partnere og projekter. Men til gengæld er det et rigtigt spændende og meningsfuldt arbejde, som aldrig er kedeligt. PULS har en stærk folkelig forankring i Danmark, det er vi meget stolte af. PULS præsenterer strategien Hjælp til Selvhjælp. Vi støtter afrikanernes egne bestræbelser på at klare sig selv.

Jens Krüger Rasmussen. Formand i PULS