VEDTÆGTER FOR FORENINGEN PROJEKT U-LANDSHJÆLP TIL SELVHJÆLP.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er: PROJEKT U-LANDSHJÆLP TIL SELVHJÆLP. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formand.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er at formidle hjælp til selvhjælp i ulande, at give konkret støtte til kvindegruppers egne bestræbelser for at forbedre deres tilværelse. At give støtte til uddannelse af kvinder. At støtte arbejdet blandt gadebørn. At modtagerne bliver selvhjulpne. Hjælpen formidles fortrinsvis gennem kristne kvindegrupper, men aktiviteterne skal være tilgængelige for alle, uanset stamme- og religionsforhold.

§ 3. MEDLEMMER

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.m. kan blive medlem af foreningen.

§ 4. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem. Foreninger, organisationer m.m. har kun 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftlig til de enkelte medlemmer og organisationer m.m. med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg til bestyrelsen (3 personer)
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 personer)
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

§ 5. BEHANDLING AF FORSLAG

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, når et flertal i bestyrelsen ønsker dette, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til de enkelte medlemmer og organisationer m. m. med 14 dages varsel.

§ 6.BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 - 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af:

Formand,
næstformand og
sekretær

som udgør foreningens forretningsudvalg. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsen, der fastsætter kontingentet for medlemmer og organisationer.

§7 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar.

§ 8. FORENINGENS OPHØR

Forslag til foreningens ophør skal vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. Hvis ophør vedtages, skal beslutningen prøves på en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 30 dage efter første vedtagelse. På denne ekstraordinære generalforsamling gælder almindelig stemmeflerhed. Af indkaldelsen til denne generalforsamling skal det klart fremgå, at forenings ophør er på dagsordenen.

Ved foreningens ophør, skal dens midler overdrages til ulandsarbejde, bestemt af sidste ekstraordinære generalforsamling.

Vedtægter med ændringer godkendt på den ordinære generalforsamling 26. marts 2011.

Gør en forskel

 

 

Se billeder og video

Billeder og video fra vores projekter

 

Vores vedtægter

Vores vedtægter
Læs vores vedtægter
 

Årsberetning 2019

Årsberetning 2014
Formandens beretning på generalforsamlingen

_________________________________________________________________________________________________________________

  

Hvad går pengene til?

  • Administ.omkostn.             4%
  • Rejseudgifter                      4%
  • Andet                                    1%
  • Projekter i Tanzania          91%

 

 

 
 
 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Puls kan også kontaktes på tlf.: 25 70 17 42 - der også kan bruges til MobilePay.
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 25701742

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 3 / Yesterday 21 / Week 85 / Month 365 / All 28971

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions